Trang chủSep_Path.pngTrợ giúp pháp lýSep_Path.pngSo sánh cầm cố tài sản và cầm giữ tài sản theo bộ luật dân sự mới

So sánh cầm cố tài sản và cầm giữ tài sản theo bộ luật dân sự mới

Thứ hai, 07/01/2019
293

Tư vấn phân biệt việc cầm cố tài sản và cầm giữ tài sản theo quy định mới. Cầm cố và cầm giữ tài sản là hai biện pháp bảo đảm nghĩa vụ dân sự thường dùng trong hợp đồng hoặc trong các thỏa thuận dân sự. Luật sư mong muốn thông qua các phân tích quy định về cầm cố tài sản và quy định về cầm giữ tài sản sẽ giúp người đọc hiểu được điểm khác biệt từ đó áp dụng chuẩn xác trong thực tiễn.

So sánh cầm cố tài sản và cầm giữ tài sản theo bộ luật dân sự mới

Khái niệm cầm cố tài sản và cầm giữ tài sản

- Điều 309 Bộ luật dân sự 2015 quy định: Cầm cố tài sản là việc một bên giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

- Điều 346 Bộ luật dân sự 2015 quy định: Cầm giữ tài sản là việc bên có quyền đang nắm giữ hợp pháp tài sản là đối tượng của hợp đồng song vụ được chiếm giữ tài sản trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

 

Sự khác nhau giữa việc cầm cố tài sản và cầm giữ tài sản

- Về thời điểm phát sinh: Nếu cầm cố tài sản được thực hiện trước hoặc ngay từ khi giao kết hợp đồng thì cầm giữ tài sản chỉ phát sinh khi nghĩa vụ không được thực hiện hoặc thực hiện không đúng.

- Về ý chí của các bên: Nếu cầm cố tài sản được phát sinh các bên thỏa thuận từ thời điểm thỏa thuận để ký kết hợp đồng thì cầm giữ tài sản có thể phát sinh mà không cần có sự thỏa thuận của các bên ngay từ khi giao kết hợp đồng (hay nói cách khác là không thể thỏa thuận ngay từ khi giao kết hợp đồng vì các bên không thể biết được nghĩa vụ có được thực hiện hay không).

- Về đối tượng: Tài sản được cầm cố phải thuộc sở hữu của bên cầm cố thì tài sản được cầm giữ chính là đối tượng của hợp đồng song vụ để bảo đảm cho chính việc thực hiện nghĩa vụ liên quan đến tài sản bị cầm giữ đó.

- Về quyền chiếm giữ tài sản: Nếu ở biện pháp cầm cố tài sản thì việc chiếm giữ tài sản do các bên thỏa thuận bên cầm cố hoặc người thứ ba giữ tài sản cầm cố  thì đối với biện pháp cầm giữ tài sản bên có quyền có thể tự mình cầm giữ hoặc giao cho người thứ ba mà không cần sự thỏa thuận của bên bị cầm giữ tài sản.

- Về xử lý tài sản: Nếu ở biện pháp cầm cố tài sản bên nhận cầm cố tài sản có quyền xử lý tài sản cầm cố theo phương thức đã thỏa thuận, không được hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố nếu không được bên cầm cố đồng ý thì ở biện pháp cầm giữ tài sản bên cầm giữ không có quyền xử lý tài sản cầm giữ nhưng lại được thu hoa lợi và lợi tức từ tài sản cầm giữ, được dùng số hoa lợi, lợi tức này để bù trừ nghĩa vụ.