Trang chủSep_Path.pngTrợ giúp pháp lýSep_Path.pngThủ tục khai nhận thừa kếSep_Path.pngQuy định của pháp luật về vấn đề tách thửa đất

Quy định của pháp luật về vấn đề tách thửa đất

Thứ năm, 22/02/2018
229

Theo quy định của pháp luật, chính quyền cấp xã không có thẩm quyền tách thửa đất mà thẩm quyền này thuộc về Văn phòng đăng ký đất đai. Đây là cơ quan được UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ xin tách thửa cho người dân khi người dân có nhu cầu. Nghị định số 43/2014 ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định về trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất như sau: Người sử dụng đất nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.

Quy định của pháp luật về vấn đề tách thửa đất

Văn phòng đăng ký đất đai chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

- Đo đạc để chia tách thửa đất.

- Lập hồ sơ để gửi trình lên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Chỉnh lý, cập nhật những biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

- Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi về UBND cấp xã để trao đối với những trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Đối với trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, đấu giá đất, khiếu nại, tố cáo, hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng góp vốn, thế chấp, kê biên, bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (gọi chung là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

- Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất.

- Thực hiện việc đăng ký biến động theo quy định tại Nghị định 43/2014 đối với phần diện tích chuyển quyền

- Xác nhận những thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền.

- Thực hiện việc chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

- Trao giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi UBND cấp xã để trao đối với những trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Những trường hợp tách thửa đất do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường sẽ có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ vào quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các công việc sau:

- Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và các cơ sở dữ liệu đất đai.

- Xác nhận nội dung thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất hoặc gửi về UBND cấp xã để trao đối với những trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.