Trang chủSep_Path.pngTrợ giúp pháp lýSep_Path.pngThủ tục xin giấy phép đầu tư
Mẫu I.9 đề xuất gián tiến độ thực hiện dự án
09/01/2017
381

Tải mẫu I.9 văn bản đề xuất gián tiến độ thực hiện dự án đầu tư bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT. Công ty vốn nước ngoài khi giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư đã đăng ký trên giấy chứng nhận đầu tư sử dụng biểu mẫu và nộp kèm tài liệu chứng minh tính khả thi cho tiến độ thực hiện dự án mới.

Mẫu I.5 đăng ký thành lập văn phòng điều hành
09/01/2017
254

Tải mẫu I.5 đăng ký thành lập văn phòng điều hành dự án đầu tư bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

Mẫu I.6 đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
09/01/2017
340

Tải mẫu I.6 đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT. Đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư mẫu I.6 sử dụng khi công ty vốn nước ngoài thay đổi các thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp mà nội dung thay đổi thuộc trường diện quyết định chủ trương đầu tư.

Mẫu I.7 đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
09/01/2017
678

Tải mẫu I.7 đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT. Đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư mẫu I.7 sử dụng khi công ty vốn nước ngoài thay đổi các thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp mà nội dung thay đổi không thuộc trường diện quyết định chủ trương đầu tư.

Mẫu I.8 báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư
09/01/2017
1053

Tải mẫu I.8 báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT. Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh là một tài liệu cần có trong hồ sơ đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư công ty vốn nước ngoài.

Mẫu I.13 báo cáo thực hiện dự án đầu tư
09/01/2017
333

Tải mẫu I.13 báo cáo thực hiện dự án đầu tư bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT. Báo cáo thực hiện dự án đầu tư áp dụng cho Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc diện phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Mẫu I.2 đề xuất dự án đầu tư bản mới nhất
09/01/2017
471

Tải mẫu I.2 đề xuất dự án đầu tư bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT. Mẫu đề xuất dự án đầu tư I.2 sử dụng khi nhà đầu tư nước ngoài đăng ký lập dự án đầu tư thuộc trường hợp phải xin quyết định chủ trương đầu tư.

Mẫu I.3 đề xuất dự án đầu tư bản mới nhất
09/01/2017
557

Tải mẫu I.3 đề xuất dự án đầu tư bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT. Mẫu đề xuất dự án đầu tư I.3 sử dụng khi nhà đầu tư nước ngoài đăng ký lập dự án đầu tư không thuộc trường hợp phải xin quyết định chủ trương đầu tư.

Mẫu I.4 văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần
09/01/2017
779

Tải mẫu I.4 văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài bản mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT. Công ty muốn cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, nhận chuyển nhượng vốn phải làm thủ tục đăng ký góp vốn tại UBND cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính công ty.

Mẫu I.1 văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư
09/01/2017
732

Tải mẫu I.1 văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư mới nhất được luật sư cập nhật theo thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT. Giấy đề nghị thực hiện dự án đầu tư sử dụng khi đăng ký thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.


Tổng số trang: 14