Trang chủSep_Path.pngTrợ giúp pháp lýSep_Path.pngThủ tục khai nhận thừa kế
13/ĐK quyết định gia hạn sử dụng đất bản mới nhất
10/01/2017
215

Tải 13/ĐK quyết định gia hạn sử dụng đất bản mới nhất được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung 13/ĐK quyết định gia hạn sử dụng đất bản mới nhất hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

12/ĐK thông báo cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính
10/01/2017
416

Tải 12/ĐK thông báo cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung 12/ĐK thông báo cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

07/ĐK ý kiến về chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất
10/01/2017
190

Tải 07/ĐK ý kiến về chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung 07/ĐK ý kiến về chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

08B/ĐK bảng thống kê các thửa đất mới nhất
10/01/2017
418

Tải 08B/ĐK bảng thống kê các thửa đất mới nhất được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung 08B/ĐK bảng thống kê các thửa đất mới nhất hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

09/ĐK đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản trên đất
10/01/2017
1407

Tải 09/ĐK đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản trên đất được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung 09/ĐK đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản trên đất hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

04B/ĐK danh sách đồng sử dụng, sở hữu chung thửa đất
10/01/2017
253

Tải 04B/ĐK danh sách đồng sử dụng, sở hữu chung thửa đất được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung 04B/ĐK danh sách đồng sử dụng, sở hữu chung thửa đất hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

04C/ĐK danh sách thửa đất của cùng một người sử dụng
10/01/2017
278

Tải 04C/ĐK danh sách thửa đất của cùng một người sử dụng được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung 04C/ĐK danh sách thửa đất của cùng một người sử dụng hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

04D/ĐK danh sách tài sản trên cùng một thửa đất
10/01/2017
282

Tải 04D/ĐK danh sách tài sản trên cùng một thửa đất được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung 04D/ĐK danh sách tài sản trên cùng một thửa đất hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

05/ĐK ý kiến về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất
10/01/2017
232

Tải 05/ĐK ý kiến về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung 05/ĐK ý kiến về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.

Đề nghị xử lý công trình hết tuổi thọ thiết kế
10/01/2017
282

Tải Đề nghị xử lý công trình hết tuổi thọ thiết kế được luật sư tổng hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Khi sử dụng thực tế nếu bạn gặp khó khăn về nội dung Đề nghị xử lý công trình hết tuổi thọ thiết kế hãy gọi tới 19006196 để được luật sư trợ giúp trực tiếp qua điện thoại.


Tổng số trang: 16